16 Tīngjian cóng dàn nàli dírén de mǎ pēn bí qì , tāde zhuàng mǎ fā sī shēng , quán dì jiù dōu zhèndòng . yīnwei tāmen lái tūn miè zhè dì hé qí shang suǒyǒude , tūn miè zhè chéng yǔ qízhōng de jūmín .