19 Tīng a , shì wǒ bǎixìng de āi shēng cóng jí yuǎn zhī dì ér lái , shuō , Yēhéhuá bú zaì Xī \'ān ma . Xī \'ān de wáng bú zaì qízhōng ma . Yēhéhuá shuō , tāmen wèishénme yǐ diāokè de ǒuxiàng hé waì bāng xū wú de shén rĕ wǒ fānù ne .