13 Zhí dĕng dào wǒmen zhòngrén zaì zhēn dào shang tóng guīyú yī , rènshi shén de érzi , déyǐ zhǎngdà chéng rén , mǎn yǒu Jīdū cháng chéng de shēnliang .