29 Fēilìshì quán dì a , búyào yīn jī dǎ nǐde zhàng zhé duàn jiù xǐlè . yīnwei cóng shé de gēn , bì shēng chū dúshé . tā suǒ shēng de , shì huǒyàn de fēi lóng .