30 Pín Hán rén de zhǎngzǐ , bì yǒu suǒ shí , qióngfá rén bì ānrán tǎng wò . wǒ bì yǐ jīhuāng , zhìsǐ nǐde gēn , nǐ suǒ yú shèng de rén , bì beì shā lù .