14 Dàn xiànzaì Yēhéhuá shuō , sān nián zhī neì , zhào gùgōng de nián shǔ , Móyē de róngyào , yǔ tāde qúnzhòng , bì beì miǎoshì , shèng yú de rén , shén shǎo wú jī .