11 Zāizhòng de rìzi , nǐ zhōuwéi juān shǎng líba , yòu dào zǎochen shǐ nǐ suǒ zhǒng de kāi huā . dàn zaì chóukǔ jíqí shāng tòng de rìzi , suǒ shōugē de , dōu fēi qù le .