9 Zaì nà rì tāmende jiāngù chéng , bì xiàng shùlín zhōng hé shāndǐng shang suǒ piĕ qì de dìfang , jiù shì cóng qián zaì Yǐsèliè rén miànqián beì rén piĕ qì de . zhèyàng , dì jiù huāngliáng le .