23 Dāng nà rì bì yǒu cóng Āijí tōng Yàshù qù de dà dào . Yàshù rén yào jìnrù Āijí , Āijí rén yĕ jìnrù Yàshù . Āijí rén yào yǔ Yàshù rén yītóng jìngbaì Yēhéhuá .