15 Nǐmen céng shuō , wǒmen yǔ sǐwáng lì yuē , yǔ yīnjiān jié méng . dí jūn ( yuánwén zuò biān zǐ ) rú shuǐ zhǎng màn jīngguò de shíhou , bì bù líndào wǒmen . yīn wǒmen yǐ huǎng yán wèi bì suǒ , zaì xūjiǎ yǐxià cáng shēn .