17 Wǒ bì yǐ gōngping wèi zhún shéng , yǐ gōngyì wèi xiàn tuó . bīngbaó bì chōng qù huǎng yán de bì suǒ , dà shuǐ bì màn guo cáng shēn zhī chù .