18 Nǐmen yǔ sǐwáng suǒ lì de yuē , bìrán feìdiào , yǔ yīnjiān suǒ jié de méng , bì lì bù zhù . dí jūn ( yuánwén zuò biān zǐ ) rú shuǐ zhǎng màn jīngguò de shíhou , nǐmen bì beì tā jiàntà .