21 Yēhéhuá bì xīngqǐ , xiàng zaì pí lá xīn shān , tā bì fānù , xiàng zaì Jībiàn yù , hǎo zuò chéng tāde gōng , jiù shìfēi cháng de gōng , chéngjiù tāde shì , jiù shì qí yì de shì .