20 Zhǔ suīrán yǐ jiān nán gĕi nǐ dāng bǐng , yǐ kùnkǔ gĕi nǐ dāng shuǐ , nǐde jiāo shī què bú zaì yǐncáng , nǐ yǎn bì kànjian nǐde jiāo shī .