21 Zaì nàli Yēhéhuá bì xiǎn wēiyán yǔ wǒmen tóng zaì , dāng zuò jiāng hé kuānkuò zhī dì . qízhōng bì méiyǒu dàng jiǎng yáo lǔ de chuán láiwǎng , yĕ méiyǒu wēi wǔ de chuán jīngguò .