15 Yĕ búyào tīng Xīxījiā shǐ nǐmen yǐkào Yēhéhuá shuō , Yēhéhuá bìyào zhĕngjiù wǒmen , zhè chéng bì bù jiāo zaì Yàshù wáng de shǒu zhōng .