12 Wǒ lièzǔ suǒ huǐmiè de , jiù shì gē sǎn , Hālán , lì shǎi , hé shǔ Tílā sǎ de Yīdiàn rén . zhèxie guó de shén , hé zēng zhĕngjiù zhèxie guó ne .