10 Nǐmen duì Yóudà wáng Xīxījiā rúcǐ shuō , búyào tīng nǐ suǒ yǐkào de shén qī hōng nǐ , shuō , Yēlùsǎlĕng bì bù jiāo zaì Yàshù wáng de shǒu zhōng .