14 Wǒ xiàng yàn zǐ ne nán . xiàng bái hè wū jiào . yòu xiàng gēzi āi wū . wǒ yīn yǎng guān , yǎnjing kùnjuàn . Yēhéhuá a , wǒ shòu qīyē . qiú nǐ wèi wǒ zuò bǎo .