4 Nàshí , shèng zaì Xī \'ān liú zaì Yēlùsǎlĕng de , jiù shì yīqiè zhù Yēlùsǎlĕng , zaì shēngmìng cè shang jì míng de , bì chēngwèi shèng .