24 Tāmen shì gāngcái zāi shang , ( gāngcái huò zuò bù céng xià tóng ) gāngcái zhǒng shang , gēn yĕ gāngcái zhá zaì dì lǐ , tā yī chuī zaì qí shang , biàn dōu kū gān , xuán fēng jiāng tāmen chuī qù , xiàng suì jiē yíyàng .