2 Tā shǐ wǒde kǒu rú kuaì dāo , jiāng wǒ cáng zaì tā shǒu yīn zhī xià . yòu shǐ wǒ chéngwéi mó liàng de jiàn , jiāng wǒ cáng zaì tāde jiàn daì zhī zhōng .