5 Yēhéhuá cóng wǒ chū tāi zào jiù wǒ zuò tāde púrén , yào shǐ Yǎgè guī xiàng tā , shǐ Yǐsèliè dào Tānàli jùjí . ( yuánlái Yēhéhuá kàn wǒ wèi zūnguì , wǒde shén yĕ chéngwéi wǒde lìliang )