6 Xiànzaì tā shuō , nǐ zuò wǒde púrén , shǐ Yǎgè zhòng zhīpaì fùxīng , shǐ Yǐsèliè zhōng dé bǎoquán de guī huí , shàng wèi xiǎoshì , wǒ hái yào shǐ nǐ zuò waìbāngrén de guāng , jiào nǐ shīxíng wǒde jiùēn , zhídào dìjí .