19 Shuō , rén tā jísù xíng , gǎn kuaì chéngjiù tāde zuòwéi , shǐ wǒmen kàn kān . rèn Yǐsèliè shèng zhĕ suǒ móu huá de línjìn chéngjiù , shǐ wǒmen zhīdào .