10 Nǐmen zhōngjiān shuí shì jìngwèi Yēhéhuá tīng cóng tā púrén zhī huà de . zhè rén xíng zaì ànzhōng , méiyǒu liàngguāng , dāng yǐkào Yēhéhuá de míng , zhàng laì zìjǐ de shén .