4 Zhǔ Yēhéhuá cì wǒ shòu jiāo zhĕ de shétou , shǐ wǒ zhīdào zĕnyàng yòng yányǔ fúzhù pí fá de rén . zhǔ mĕi zǎochen tí xǐng , tí xǐng wǒde ĕrduo , shǐ wǒ néng tīng , xiàng shòu jiāo zhĕ yíyàng .