17 Fán wèi gōngjī nǐ zàochéng de qìxiè , bì bù lìyòng . fán zaì shĕnpàn shíxīng qǐ yòng shé gōngjī nǐde , nǐ bìdéng wèi tā yǒu zuì . zhè shì Yēhéhuá púrén de chǎnyè , shì tāmen cóng wǒ suǒ dé de yì . zhè shì Yēhéhuá shuō de .