4 Búyào jùpà , yīn nǐ bì bù zhì méng xiū . yĕ búyào bào kuì , yīn nǐ bì bù zhì shòu rǔ . nǐ bì wàngjì yòunián de xiūkuì , bú zaì jìniàn nǐ guǎ jū de xiūrǔ .