3 Yǔ Yēhéhuá liánhé de waìbāngrén búyào shuō , Yēhéhuá bìdéng jiāng wǒ cóng tā mín zhōng fēnbié chūlai . taì jiān yĕ búyào shuō , wǒ shì kū shù .