11 Yēhéhuá yĕ bì shícháng yǐndǎo nǐ , zaì gān hàn zhī dì , shǐ nǐ xīn mǎn yì zú , gútou qiángzhuàng . nǐ bì xiàng jiāo guàn de yuánzi , yòu xiàng shuǐ liú bù jué de quányuán .