9 Nàshí nǐ qiúgào , Yēhéhuá bì yīngyún . nǐ hū qiú , tā bì shuō , wǒ zaì zhèlǐ . nǐ ruò cóng nǐ zhōngjiān chúdiào zhòng è , hé zhǐzhāi rén de zhítou , bìng fā è yán de shì .