4 Nǐ jǔmù xiàng sìfāng guānkàn . zhòngrén dōu jùjí lái dào nǐ zhèlǐ . nǐde zhòng zǐ cóng yuǎnfāng ér lái , nǐde zhòng nǚ yĕ beì huái bào ér lái .