6 Chéngqún de luòtuo , bìng Mǐdiàn hé Yǐfǎ de dú fēng tuó , bì zhē mǎn nǐ . Shìbā de zhòngrén , dōu bì lái dào . yào fèng shang huángjīn rǔxiāng , yòu yào chuánshuō Yēhéhuá de zànmĕi .