4 Nǐ bì bú zaì chēngwèi piē qì de , nǐde dì yĕ bú zaì chēngwèi huāngliáng de , nǐ què yào chēngwèi wǒ suǒ xǐyuè de , nǐde dì yĕ bì chēngwèi yǒu fú zhī fù . yīnwei Yēhéhuá xǐyuè nǐ , nǐde dì yĕ bì guī tā .