5 Nǐ yíngjiē nà huānxǐ xíng yì jìniàn nǐ dào de rén , nǐ céng fānù , wǒmen réng fàn zuì . zhè jǐngkuàng yǐ jiǔ . wǒmen hái néng déjiù ma .