6 Wǒmen dōu xiàng bù jiéjìng de rén , suǒyǒude yì dōu xiàng wūhuì de yīfu . wǒmen dōu xiàng yèzi jiànjiàn kū gān . wǒmen de zuìniè hǎoxiàng fēng bǎ wǒmen chuī qù .