10 Zhìyú liǎn de xíngxiàng , qiánmian gè yǒu rén de liǎn , yòu miàn gè yǒu shīzi de liǎn , zuǒ miàn gè yǒu niú de liǎn , hòumian gè yǒu yīng de liǎn .