21 Nàxiē xíng zǒu , zhèxie yĕ xíng zǒu . nàxiē zhàn zhù , zhèxie yĕ zhàn zhù . nàxiē cóng dì shang shēng , lún yĕ zaì pángbiān shang shēng , yīnwei huó wù de líng zaì lún zhōng .