4 Wǒ guānkàn , jiàn kuángfēng cóng bĕi fāng guā lái , suí zhe yǒu yī duǒ bāokuò Shǎn shuò huǒ de dà yún , zhōuwéi yǒu guāng huī . cóng qízhōng de huǒ neì fāchū hǎoxiàng guāng yào de jīng jīn .