19 Wo yào shí tā mén yǒu hé yī de xīn ,yě yào jiāng xīn líng fàng zài tā mén lǐ miān ,yòu cóng tā mén ròu tǐ zhōng chù diāo shí xīn ,cì gěi tā mén ròu xīn ,