25 Wǒ yē hé huá shuō huà,suó shuō de bì dìng chéng jiū ,bú zài dān yán 。nǐ mén zhe bēi nǐ zhī jiā ,wǒ suó shuō de huà bì chēn nǐ mén zài shì de rì zǐ chéng jiù 。zhe shì zhǔ ye hé huá shuō de 。