4 Nǐ yào zài bǎi rì dāng tā mén yǎn qián dāi chù nǐ de wù jiān qù ,hǎo xiàng yù bèi luè qù shǐ yòng de wù jiān 。dào le wǎn shàng ,nǐ yào zài tā měn yǎn qián qīn zī chū qù ,xiàng bēi lù de rěn chū qù yǐ yàng 。