12 Nǐ duì nà beìnì zhī jiā shuō , nǐmen bù zhīdào zhèxie shì shì shénme yìsi ma . nǐ yào gàosu tāmen shuō , Bābǐlún wáng céng dào Yēlùsǎlĕng , jiāng qízhōng de jūnwáng hé shǒulǐng daì dào Bābǐlún zìjǐ nàli qù .