12 Rénzǐ a , nǐ yào hūhǎn āi hào , yīnwei zhè dāo líndào wǒde bǎixìng hé Yǐsèliè yīqiè de shǒulǐng . tāmen hé wǒde bǎixìng dōu jiāo zaì dāo xià , suǒyǐ nǐ yào pāi tuǐ tànxī .