14 Rénzǐ a , nǐ yào pāi zhǎng yùyán . wǒ Yēhéhuá yào shǐ zhè dāo , jiù shì zhì sǐ shāng de dāo , yī lián sān cì jiābeì cī rén , jìnrù tāmende neì wū , shǐ dà rén shòu sǐ shāng de jiù shì zhè dāo .