12 Zaì nǐ zhōngjiān yǒu wèi liú rén xuè shòu huìlù de . yǒu xiàng jiè qián de dìxiōng qǔ lì , xiàng jiè liáng de dìxiōng duō yào de . qiĕ yīn tān dé wú yàn , qīyē línshè duó qǔ cáiwù , jìng wàng le wǒ . zhè shì zhǔ Yēhéhuá shuō de .