14 Dào le wǒ chéngfá nǐde rìzi , nǐde xīn hái néng rĕnshòu ma . nǐde shǒu hái néng yǒulì ma . wǒ Yēhéhuá shuō le zhè huà , jiù bì zhào zhe xíng .