8 Zì cóng zaì Āijí de shíhou , tā jiù méiyǒu líkāi yínluàn , yīnwei tā nián yòu zuò chǔnǚ de shíhou , Āijí rén yǔ tā xíng yín , fǔ mó tāde rǔ , zòng yù yǔ tā xíng yín .