6 Shǔ Tuīluó chéngyì de jūmín ( yuánwén zuò tiánjiān de zhòng nǚ bá jié tóng ) bì beì dāo jiàn shā miè , tāmen jiù zhīdào wǒ shì Yēhéhuá .